.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวสาร ครปอ.
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
  เกี่ยวกับ ครปอ.
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ข่าว
เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ขอยุติแก้ไขกฎหมายบัตรทอง

ภาคประชาชน เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ขอยุติแก้ไขกฎหมายบัตรทอง เหตุลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะคนยากจนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนที่เรียกร้องให้มีการยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข 26คน ว่า ภาคีเครือข่ายในนามขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) ที่ประกอบด้วยองค์กรภาคสังคมด้านการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนหลากหลายกลุ่ม อาทิ เด็ก ครอบครัว สตรี คนพิการ ผู้บริโภค  มีความกังวลของฝ่ายที่ต้องการแก้ไขกฎหมาย ในมุมมองที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะคนยากจนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งหลักประกันสุขภาพคือสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่จะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม  ขสช. จึงไม่อาจรับได้กับแนวคิดที่ชี้นำ และสรุปว่าคนจน คนยากไร้  คือกลุ่มคนที่ไม่รักสุขภาพ ไม่ดูแลตัวเอง  ทำให้เป็นภาระในการรักษาเป็นปัญหากับระบบสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ เป็นเหตุในการกล่าวอ้างเพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าว


นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์

“การตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมายที่โน้มเอียงไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข มีภาคประชาชนเพียง2คน จาก26คน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่ฝ่ายผู้จัดบริการและส่วนราชการ  และในเนื้อหาการแก้ไขกฎหมายก็พบข้อกังขาหลายประการอาทิ การเพิ่มบอร์ด สปสช.ที่ทำลายหลักการสมดุลระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ การลดทอนอำนาจในการบริหารกองทุนของสำนักงาน สปสช.ไม่สามารถบริหารจัดหายาที่มีราคาแพง ส่งผลให้มีปัญหาการเข้าถึงบริการของประชาชน เป็นต้น ในขณะที่การแก้กฎหมายครั้งนี้ควรที่จะส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการสุขภาพ ส่งเสริมและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น แต่กลับเป็นการลดบทบาทลงแล้วให้อำนาจไปอยู่ที่โรงพยาบาล อีกทั้งไม่ได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ3กองทุนสุขภาพเลย ซึ่งปัญหาที่สำคัญยิ่งคือขาดการมีส่วนร่วมของปชช.ผู้มีส่วนได้เสียมากพอทั้งทีเป็นกม.เกี่ยวข้องกับปชช.ทั้งประเทศ” นายชูวิทย์ กล่าว 

 

ขณะที่ นาย คำรณ ชูเดชา  ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) กล่าวว่า ในนาม ขสช.ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวรณรงค์และข้อเรียกร้องของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และขสช.พร้อมที่จะเข้าร่วมในการขับเคลื่อนทุกรูปแบบ  เพื่อปกป้องกลไกการปฏิรูประบบสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศและขอเรียกร้องให้ยุติกระบวนการแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 ให้มีการเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา77 

 

อ่านต่อที่ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์มติชนออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์

วันที่ : 2017-06-11
โดย :
 
เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย แอลกอฮอล

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th